Menu Đăng ký

Chính sách bảo hành

ANH MINH MEDIA chịu trách nhiệm bảo hành các phần mềm quản trị (Website, quản lý nội bộ) cho quý khách hàng trong thời gian 18 tháng theo quy trình bảo hành sau:

1. Các thuật ngữ trong bảo hành và dịch vụ

 • Lỗi chương trình: Là những lỗi phát sinh trong chương trình so việc người lập trình thực hiện các thao tác kỹ thuật không đúng.
 • Các thay đổi về mặt nghiệp vụ không ảnh hưởng đến chương trình: là những thay đổi đã được nhìn thấy trước trong quá trình phân tích, thiết kế và đã được tham số hoá trong chương trình.
 • Các thay đổi về mặt nghiệp vụ có ảnh hưởng đến chương trình là những thay đổi mà bên khách hàng và bên Anh Minh Media đều không xác định trước và khi các thay đổi này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến chương trình và cần phải chỉnh sửa mã nguồn.
 • Thời hạn bảo hành: Là thời hạn sau thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu mà các lỗi chương trình được chỉnh sửa miễn phí.
 • Thời hạn bảo trì: Là thời hạn sau khi thời hạn bảo hành kết thúc mà các lỗi chương trình được chỉnh sửa có phí.
 • Thời điểm nghiệm thu: là thời điểm sau khi chương trình được kiểm tra và hai bên ký biên bản nghiệm thu

2. Thời gian bảo hành:

 • Thời hạn bảo hành trong 18 tháng sau thời điểm nghiệm thu.
 • Thời hạn bảo trì được thực hiện theo hợp đồng bảo trì được ký theo thoả thuận giữa 02 bên.

Theo đó:

 • Chương trình chính được bảo hành trong 18 tháng.
 • Các thay đổi yêu cầu nghiệp vụ được bảo hành và bảo trì theo các điều kiện chi tiết trong phương thức bảo hành, và thời hạn tuân theo Thời hạn bảo hành và Thời hạn bảo trì đã được quy định.

3. Nội dung chi tiết của việc bảo hành

3.1  Phương thức bảo hành:

Trong thời hạn bảo hành

 • Tất cả các lỗi chương trình được sửa chữa miễn phí.
 • Tất cả các thay đổi về mặt nghiệp vụ không ảnh hưởng đến chương trình được hướng dẫn đặt các tham số trong chương trình.
 • Các thay đổi về mặt nghiệp vụ có ảnh hưởng đến chương trình được sửa chữa có tính phí. Thời gian và chi phí được hai bên thoả thuận dựa trên nguyên tắc số người được yêu cầu tham gia công việc.

Sau thời hạn bảo hành

    Tất cả các lỗi chương trình và tất cả các thay đổi về mặt nghiệp vụ không ảnh hưởng đến chương trình sẽ được sửa chữa có tính phí, thời gian đáp ứng được Anh Minh Media ưu tiên đối với khách hàng. Chi phí được hai bên thoả thuận dựa trên nguyên tắc số người được yêu cầu tham gia công việc.

Các thay đổi về mặt nghiệp vụ có ảnh hưởng đến chương trình được sửa chữa có tính phí. Thời gian đáp ứng và Chi phí được hai bên thoả thuận dựa trên một bản hợp đồng bảo trì.

 3.2 Bảo trì

Sau thời gian bảo hành, Khách hàng và Anh Minh Media có thể ký các hợp đồng bảo trì theo từng giai đoạn và theo thoả thuận giữa hai bên.

Hotline: 0985 873 836

Đăng ký dịch vụ website